Κατηγορία: algorithms

  • selection sort

    Επαναλαμβανόμενη επιλογή του μικρότερου στοιχείου. Εύρεση του μικρότερου στοιχείου και προσθήκη στην πρώτη θέση. Εύρεση του αμέσως επόμενου μικρότερου στοιχείου και προσθήκη στη δεύτερη θέση. […] Επανάληψη έως ότου τακτοποιηθούν όλα τα στοιχεία. public static void selectionSort(int[] arr) { // find the smallest element starting from position i for (int i = 0; i < arr.length -…